top of page
Souhlas se zpracováním osobních údajů

* Povinné údaje (bez nich nelze souhlas odeslat).

** Souhlas udělujete na dobu 3 let, nebo můžete datum libovolně změnit.

*** Prosíme, vepište ANO. Děkujeme.

Informace o právech subjektu údajů (osobách) vztahujících se k souhlasu se zpracováním osobních údajů

Osoba udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. uvedením slova ANO ve formuláři níže na této stránce) souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v tomto formuláři (tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a příp. další údaje nezbytné pro naplnění účelu zpracování) a to pro účely zasílání marketingových e-mailů Rodinného centra Kuřátko, z. s., resp. zasílání informačních e-mailů a e-mailů s pravidelným programem prostřednictvím emailu a/nebo SMS zpráv, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas je udělen na dobu uvedenou v registračním formuláři, přičemž může být osobou kdykoli odvolán výslovným sdělením zaslaným e-mailem na adresu rckuratko@gmail.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce ZDE.

Odvolání souhlasu bude zpracováno tj. výmaz osobních údajů bude proveden nejpozději do 30 dnů od data doručení Rodinnému centru Kuřátko, z. s.. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoba má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Osoba má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby Rodinné centrum Kuřátko, z. s., jakožto správce, odstranilo závadný stav resp. rozpor se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života osoby, přičemž v případě vzniku jiné než majetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů se při uplatnění nároku postupuje podle zvláštního zákona.

Rodinné centrum Kuřátko, z. s. poskytuje osobám následující informace o zpracování osobních údajů:

  1. správcem je Rodinné centrum Kuřátko, z. s., IČO: 265 93 084, se sídlem Na Okruhu 395/1, Praha 4 Libuš, PSČ 142 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 12731;

  2. účel zpracování je vymezen výše, přičemž právním základem pro zpracování je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů osobou, a to pro konkrétní účely zpracování;

  3. Rodinné centrum Kuřátko, z. s. nepředává údaje dalším subjektům ke zpracování;

  4. Rodinné centrum Kuřátko, z. s. nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

  5. osobní údaje budou u Rodinného centra Kuřátko, z. s. uloženy po dobu uděleného souhlasu s jejich zpracováním;

  6. osoba má právo požadovat od Rodinného centra Kuřátko, z. s. jako správce přístup k osobním údajům, které se jí týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;

  7. osoba je oprávněna odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno výše;

  8. osoba má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;

  9. požadavek na poskytování osobních údajů je požadavkem, na základě kterého může být osoba příjemcem marketingových sdělení Rodinného centra Kuřátko, z. s. a v důsledku neposkytnutí osobních údajů by nebylo možné zasílání marketingových sdělení Rodinného centra Kuřátko, z. s.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Správce naleznete ZDE.

bottom of page